Legislatíva

Stanovy

 1. Názov združenia: Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska, skrátene „ATVS“ (ďalej ako „Združenie“)
 2. Sídlo Združenia : Grösslingova 2471/63, 811 09 Bratislava-Staré mesto
 3. Združenie je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa ustanovenia § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Združenie je právnickou osobou.
 1. Cieľom Združenia je presadzovanie a ochrana spoločných záujmov prevádzkovateľov televízneho vysielania v Slovenskej republike.
 1. Za účelom naplnenia cieľu Združenia stanoveného v čl. II ods. 1 Stanov uskutočňuje Združenie činnosti najmä v nasledujúcich oblastiach:
 1. ochrana slobody prejavu a slobodného šírenia ideí a informácií prostredníctvom televízneho vysielania
 2. rozvoj a ochrana televízneho vysielania na základe licencie ako garanta nezávislého šírenia ideí a informácií
 3. podpora a ochrana autorského práva ako aj práv príbuzných autorskému právu,
 4. zastupovanie členov Združenia pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, orgánmi verejnej správy ako aj inými subjektmi v oblastiach týkajúcich sa predmetu činnosti Združenia
 5. samostatne alebo spoločne s inými subjektmi sa podieľa na samoregulácii a koregulácii televízneho vysielania,
 6. dbá na etické konanie svojich členov a ochraňuje ich záujmy,
 7. dbá na dodržiavanie dohôd zo strany členov Združenia najmä v oblasti autorských práv, prípravy a realizácie vysielania
 8. v oblasti predmetu činnosti Združenia vstupuje do národných ako aj medzinárodných organizácií a presadzuje záujmy svojich členov,
 9. popularizuje a propaguje televízne vysielanie, činnosť Združenia ako i jej členov,
 10. zasadzuje sa za korektné trhové prostredie a voľnú hospodársku súťaž, čo zlepšuje postavenie členov Združenia na trhu,
 11. aktívne sa spolupodieľa na legislatívnom procese týkajúcom sa regulácie televízneho vysielania, autorského práva ako aj iných oblastí, ktoré sú predmetom záujmu členov Združenia,
 12. presadzovanie spoločných záujmov v oblasti ochrany osobných údajov;
 13. Združenie rovnako  vykonáva analýzy v oblasti televízneho vysielania, priebežne konzultuje súvisiace otázky v tejto oblasti a uskutočňuje ďalšie aktivity za účelom výmeny informácií a poznatkov v predmetnej oblasti. 
 1. Členstvo v Združení je dobrovoľné.
 2. Združenie má riadnych členov (ďalej len “riadny člen“) a pridružených členov (ďalej len “pridružený člen“). Na účely týchto Stanov sa “členstvom” rozumie jednak riadne, ako aj pridružené členstvo, ak nie je v konkrétnom prípade uvedené inak.

Riadnymi členmi Združenia sú:

 1. MARKÍZA – SLOVAKIA , spol. s r.o. so sídlom Bratislavská 7685/1a, 843 56 Bratislava-Záhorská Bystrica, IČO: 31 444 873, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12330/B,
 2. MAC TV s.r.o., Brečtanová 2353/1, 831 01 Bratislava-Nové mesto, IČO: 00 618 322, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 29871/B,
 3. C.E.N. s.r.o. so sídlom Gagarinova 5570/12, 821 05 Bratislava-Ružinov, IČO: 35 780 886, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21029/B, 
 4. Pridruženým členom Združenia sa môže stať právnická osoba, ktorá na základe licencie alebo iného oprávnenia prevádzkuje televízne vysielanie primárne šírené na území Slovenskej republiky
 5. O prijatí za pridruženého člena Združenia rozhoduje valné zhromaždenie Združenia (ďalej len „Valné zhromaždenie“) na základe písomnej žiadosti žiadateľa. Na členstvo v Združení nie je právny nárok.
 6. Pridružené členstvo v Združení vzniká schválením písomnej žiadosti žiadateľa Valným zhromaždením a uhradením členského poplatku žiadateľom o členstvo.

Členstvo v Združení zaniká:

 1. Písomným oznámením člena o vystúpení zo Združenia doručeným Združeniu; k zániku členstva dochádza v takomto prípade dňom, kedy bolo oznámenie doručené Združeniu;
 2. vylúčením člena Združenia rozhodnutím Valného zhromaždenia;
 3. vyhlásením konkurzu na majetok člena Združenia;
 4. zánikom člena Združenia bez právneho nástupcu;
 5. z iných zákonom stanovených prípadov.
 6. združenie vedie písomný zoznam členov.

Každý riadny člen je oprávnený najmä:

 1. obracať sa na orgány Združenia s podnetmi týkajúcich sa činnosti Združenia;
 2. vyjadrovať sa ku všetkým záležitostiam súvisiacich so Združením  a jeho činnosťou;
 3. zúčastňovať sa zasadaní Valného zhromaždenia prostredníctvom svojho zástupcu a hlasovať na Valnom zhromaždení;
 4. navrhovať svojich zástupcov do orgánov Združenia;
 5. zúčastňovať sa prostredníctvom svojho zástupcu na činnosti pracovných skupín Združenia;
 6. menovať svojich zástupcov do predstavenstva Združenia (ďalej ako „Predstavenstvo“).

Každý pridružený člen je oprávnený najmä:

 1. obracať sa na orgány Združenia s podnetmi týkajúcich sa činnosti Združenia;
 2. vyjadrovať sa ku všetkým záležitostiam súvisiacich so Združením  a jeho činnosťou;
 3. zúčastňovať sa zasadaní Valného zhromaždenia prostredníctvom svojho zástupcu;
 4. navrhovať svojich zástupcov do orgánov Združenia;
 5. zúčastňovať sa prostredníctvom svojho zástupcu na činnosti pracovných skupín Združenia.

Každý člen je povinný najmä:

 1. finančne prispievať na činnosť Združenia v súlade so Stanovami a  rozhodnutiami Valného zhromaždenia;
 2. aktívne prispievať svojou činnosťou k napĺňaniu cieľov Združenia;
 3. dodržiavať Stanovy a plniť všetky povinnosti z nich vyplývajúce;
 4. dodržiavať všetky rozhodnutia orgánov Združenia;
 5. každý člen je povinný po dobu trvania členstva v Združení konať tak, aby nepoškodili dobré meno a povesť Združenia a tak, aby sa svojim správaním alebo činnosťou nespreneverili poslaniu a cieľom, ku k
 1. Hospodárenie Združenia sa riadi rozpočtom schváleným Valným zhromaždením na príslušné ročné obdobie.
 2. Každý člen je povinný prispievať na činnosť Združenia prostredníctvom členského príspevku, ktorého výšku, termín splatnosti a spôsob úhrady určí Valné zhromaždenie.

Združenie hospodári so svojím majetkom, ktorý tvoria najmä:

 1. Členské príspevky;
 2. dary, dotácie a ďalší dobrovoľné príspevky od členov Združenia alebo tretích osôb;
 3. dotácie zo štátneho rozpočtu ako aj z rozpočtov regionálnej a miestnej samosprávy;
 4. výnosy zo spravovania vlastného majetku.

Orgánmi Združenia sú:

 1. Valné zhromaždenie;
 2. Predstavenstvo;
 3. Tajomník.
 1. Predstavenstvo môže samostatne rozhodnúť o zriadení ďalších orgánov Združenia ad hoc a určovať náplň ich činnosti. Ad hoc orgány budú plniť poradnú a konzultačnú funkciu vo vzťahu ku konkrétnym projektom a aktivitám Združenia. 
 2. Člen Združenia je oprávnený bez uvedenia dôvodu odvolať z funkcie svojho zástupcu v orgánoch Združenia. V prípade odvolania svojho zástupcu podľa predchádzajúcej vety je člen Združenia oprávnený menovať svojho nového zástupcu do orgánu Združenia v zmysle týchto Stanov. 
 1. Valné zhromaždenie členov je najvyšším orgánom Združenia. Každý člen Združenia má právo zúčastniť sa na Valnom zhromaždení. Hlasovacie právo na Valnom zhromaždení má výlučne riadny člen Združenia.
 2. Práva a povinnosti člena Združenia vykonáva na Valnom zhromaždení fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať v mene daného člena.
 3. Zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva Predseda predstavenstva Združenia pozvánkou doručenou členovi Združenia poštou alebo e-mailom. Pozvánka musí obsahovať údaj o mieste a čase konania Valného zhromaždenia a návrh programu Valného zhromaždenia. Pozvánka musí byť každému členovi Združenia doručená najmenej 14 dní pred konaním Valného zhromaždenia.
 4. Riadne Valné zhromaždenie sa koná minimálne raz ročne spravidla v sídle Združenia.
 5. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvolá Predseda predstavenstva Združenia, ak o to písomne požiada riadny člen Združenia. Ak Predseda predstavenstva nezvolá Valné zhromaždenie do 15 dní od doručenia písomnej žiadosti, je riadny člen Združenia, ktorý o zvolanie Valného zhromaždenia požiadal, oprávnený zvolať Valné zhromaždenie sám.

Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí najmä

 1. rozhodovanie o základnej stratégii Združenia v rámci stanoveného cieľa Združenia;
 2. rozhodovanie o príjmoch a výdavkoch Združenia a o pravidlách hospodárenia Združenia;
 3. rozhodovanie o ročnom rozpočte Združenia;
 4. schvaľovanie ročnej účtovnej závierky Združenia, rozdelenie zisku a úhrady prípadných strát Združenia;
 5. rozhodovanie o zmene Stanov, a to na návrh Predstavenstva;
 6. rozhodovanie o výške, termíne splatnosti a spôsobe úhrady členského príspevku člena Združenia;
 7. rozhodovanie o prijatí člena Združenia;
 8. rozhodovanie o vytvorení partnerstva;
 9. rozhodovanie o prípadnej odmene členov Predstavenstva;
 10. rozhodovanie o vylúčení člena Združenia;
 11. rozhodovanie o zrušení Združenia a jeho vstupe do likvidácie;
 12. rozhodovanie o rozdelení likvidačného zostatku;
 13. rozhodovanie o ďalších záležitostiach vyplývajúcich zo Stanov.

Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie aj v iných veciach ako sú uvedené v odseku 6 tohto článku. 

 1. Valné zhromaždenie vedie a riadi predseda Valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie si volí predsedu Valného zhromaždenia a zapisovateľa. Do doby zvolenia predsedu Valného zhromaždenia a zapisovateľa riadi Valné zhromaždenie Predseda predstavenstva, prípadne iný ním poverený člen Predstavenstva alebo člen Združenia, ktorý rokovanie zvolal.
 2. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov Združenia. Ak nie je ustanovené inak, na platné uznesenie Valného zhromaždenia je potrebných 60 hlasov riadnych členov Združenia.
 3. Na prijatie rozhodnutia vo veciach podľa čl. VII ods. 6 písm. b), f), j), k) je potrebných 100 % hlasov všetkých riadnych členov Združenia.

Riadni členovia majú na účely hlasovania na Valnom zhromaždení nasledujúci počet hlasov:

 1. MARKÍZA – SLOVAKIA , spol. s r.o.  – 46 hlasov,
 2. MAC TV s.r.o. – 46 hlasov,
 3. C.E.N. s.r.o. – 8 hlasov. 
 1. Valné zhromaždenie  môže prijímať rozhodnutia o otázkach, ktoré patria do jeho pôsobnosti, aj písomnou formou (tzv. hlasovanie per rollam). Iniciovať rozhodovanie per rollam je oprávnený riadny člen Združenia. Písomný návrh rozhodnutia spolu s písomnými materiálmi, o ktorých sa má hlasovať alebo ktoré sú potrebné na hlasovanie, predkladá riadny člen Združenia, ktorý inicioval rozhodovanie per rollam  členom Združenia na vyjadrenie osobne, kuriérom, e-mailom alebo doporučeným listom s oznámením lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní počínajúc dňom prevzatia alebo doručenia písomného návrhu rozhodnutia s prílohami. O návrhu rozhodnutia člen Združenia hlasuje písomne. Ak sa člen Združenia v stanovenej lehote písomne k návrhu nevyjadrí, platí, že s prijatím rozhodnutia nesúhlasí.
 1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Združenia, ktoré riadi činnosť Združenia a koná v mene Združenia prostredníctvom Predsedu predstavenstva. Za výkon funkcie člena Predstavenstva neprináleží členovi Predstavenstva odmena, pokiaľ Valné zhromaždenie neurčí inak.
 2. Predstavenstvo riadi činnosť Združenia a rozhoduje o všetkých záležitostiach Združenia, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito Stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Združenia. Predstavenstvo je povinné riadiť sa rozhodnutiami schválenými Valným zhromaždením, pokiaľ sú v súlade s právnymi predpismi a týmito Stanovami a je povinné vykonať ich riadne a včas.
 3. Predstavenstvo má troch (3) členov. Členom Predstavenstva môže byť iba fyzická osoba v pracovnoprávnom, príkaznom či inom obdobnom vzťahu k riadnemu členovi Združenia. Každý riadny člen Združenia je oprávnený menovať jedného člena Predstavenstva. Menovanie člena predstavenstva je realizované doručením písomného oznámenia Združeniu.
 4. Člen predstavenstva menovaný Riadnym členom má na účely hlasovania v predstavenstve nasledujúci počet hlasov:

člen Predstavenstva menovaný MARKÍZA – SLOVAKIA , spol. s r.o. – 2 hlasy;

 1. člen Predstavenstva menovaný MAC TV s.r.o.; a – 2 hlasy
 2. člen Predstavenstva menovaný C.E.N. s.r.o. – 1 hlas.
 3. Funkčné obdobie člena Predstavenstva je štyri (4) roky.

V prípade ak riadny člen Združenia nevymenuje člena Predstavenstva najneskôr 30 dní pred skončením funkčného obdobia predchádzajúceho člena Predstavenstva, má sa za to, že pôvodný člen Predstavenstva bol menovaný na ďalšie funkčné obdobie.

 1. Predstavenstvo si zo svojich členov zvolí Predsedu predstavenstva. Jeho funkčné obdobie je 2 roky. Predseda predstavenstva zastupuje Združenie navonok.

Do pôsobnosti Predstavenstva patrí najmä:

 1. zostavovanie návrhu rozpočtu Združenia na príslušný kalendárny rok;
 2. vyhotovenie návrhov správ o činnosti a hospodárení Združenia;
 3. zabezpečenie vedenia účtovníctva Združenia;
 4. rozhodovanie o zriadení a zrušení ad hoc orgánov Združenia, ktoré budú plniť poradnú a konzultačnú funkciu vo vzťahu ku konkrétnym projektom a aktivitám Združenia, prípade schválenie rokovacieho poriadku takýchto orgánov;
 5. koordinácia a riadenie projektov;
 6. príprava podkladov súvisiacich so zasadnutím Valného zhromaždenia;
 7. zvolávanie Valných zhromaždení v lehotách určených v týchto Stanovách prostredníctvom Predsedu;
 8. uzatváranie občianskoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych vzťahov s tretími osobami;
 9. riadenie a zabezpečovanie činnosti Združenia;
 10. navrhovanie strategického smerovania Združenia;
 11. propagovanie činnosti Združenia;
 12. navrhovanie vytvorenia partnerstva;
 13. rozhodovanie o menovaní a odvolaní Tajomníka, vrátane rozhodovania o jeho odmene a uzatvorení prípadnej zmluvy o výkone funkcie či inej obdobnej zmluvy s Tajomníkom;
 14. udelenie plnej moci Tajomníkovi a udelenie plnej moci ďalším osobám;
 15. rozhodovanie o zverejnení stanovísk Združenia;
 16. dozor nad dodržiavaním Stanov;
 17. iné stanovami alebo zákonom zverené práva a povinnosti.

Členovia Predstavenstva majú právo zúčastniť sa zasadania Valného zhromaždenia a predkladať Valnému zhromaždeniu návrhy rozhodnutí a ďalšie podnety.

 1. Predstavenstvo rozhoduje na zasadaniach, ktoré sa konajú najmenej raz za tri mesiace. Zasadanie Predstavenstva zvoláva Predseda predstavenstva. Všetci členovia Predstavenstva musia byť pozvaní na zasadanie Predstavenstva písomne, prípadne e-mailom.
 2. Pozvánka musí obsahovať údaj o mieste a čase konania zasadania Predstavenstva a návrh  Programu s materiálmi, ktoré sa majú prejednať. Pozvánka musí byť každému členovi Predstavenstva doručená najmenej 14 dní pred konaním zasadnutia.
 3. Predstavenstvo je uznášaniaschopné za prítomnosti aspoň dvoch (2) svojich členov. Na platné prijatie rozhodnutia Predstavenstva sú potrebné aspoň štyri (4) hlasy členov Predstavenstva, ak nie je ďalej uvedené inak. Na platné prijatie rozhodnutia Predstavenstva vo veciach uvedených v čl. VIII ods. 8 písm. a), j), m) a o) Stanov je potrebných 100 % hlasov všetkých členov Predstavenstva. Člen Predstavenstva sa zúčastňuje na zasadnutí osobne. Ak sa člen Predstavenstva nemôže zúčastniť zasadnutia osobne, môže sa dať zastúpiť inou osobou na základe písomného plnomocenstva, ktoré túto osobu oprávňuje hlasovať za neprítomného člena Predstavenstva. 
 4. Predstavenstvo môže prijímať rozhodnutia o otázkach, ktoré patria do jeho pôsobnosti, aj písomnou formou (tzv. hlasovanie per rollam). V takomto prípade sa písomný návrh rozhodnutia spolu s písomnými materiálmi, o ktorých sa má hlasovať alebo ktoré sú potrebné na hlasovanie predkladá člen Predstavenstva ostatným členom Predstavenstva na vyjadrenie osobne, kuriérom, emailom alebo doporučeným listom s oznámením lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dni počínajúc dňom prevzatia alebo doručenia písomného návrhu rozhodnutia s prílohami.  O návrhu rozhodnutia s prílohami člen Predstavenstva hlasuje písomne. Ak člen Predstavenstva v stanovenej lehote písomne nehlasuje, platí, že s prijatím rozhodnutia nesúhlasí.
 5. V prípade, že v lehote 30 dní od dňa predloženia návrhu na prijatie rozhodnutia v konkrétnej veci spadajúcej do pôsobnosti Predstavenstva ktorýmkoľvek z členov Predstavenstva nebude Predstavenstvom o príslušnom návrhu rozhodnuté, a to z akéhokoľvek dôvodu, je ktorýkoľvek člen Predstavenstva oprávnený predložiť návrh na prijatie príslušného rozhodnutia Valnému zhromaždeniu.

Členstvo v Predstavenstve zaniká

 1. uplynutím funkčného obdobia;
 2. odstúpením člena Predstavenstva písomným oznámením Predstavenstvu;
 3. úmrtím člena Predstavenstva;
 4. skončením zmluvného vzťahu člena predstavenstva s riadnym členom Združenia, ktorý ho menoval do funkcie;
 5. odvolaním člena Predstavenstva členom, ktorý ho do funkcie navrhol.
 1. Tajomník je volený a odvolávaný Predstavenstvom.
 2. Tajomník organizačne zabezpečuje administratívnu činnosť Združenia a pripravuje podklady pre zasadania Predstavenstva, Valného zhromaždenia či ďalšie orgány Združenia. Ďalšie úlohy a povinnosti Tajomníka budú vymedzené rozhodnutím Predstavenstva
 3. Tajomník je oprávnený zo svojej funkcie odstúpiť bez udania dôvodu. Odstúpenie vykoná Tajomník písomným oznámením odstúpenia z funkcie Predstavenstvu. Výkon funkcie Tajomníka končí uplynutím 15 dňa od doručenia písomného odstúpenia Predstavenstvu.
 1. Za účelom napĺňania cieľu Združenia sú vytvárané tematické pracovné skupiny, ktoré sa podieľajú na príprave konkrétnych projektov a návrhov a vytvárajú tak podklady pre činnosť Združenia.
 2. Na požiadanie Predstavenstva zaujme príslušná pracovná skupina stanovisko k záležitosti určenej Predstavenstvom a to bez zbytočného odkladu.
 3. Pracovné skupiny môžu zaujímať stanoviská a vydávať odporučenia aj bez predchádzajúcej žiadosti Predstavenstva. Orgány Združenia na stanoviská a odporúčania pracovných skupín prihliadajú pri výkone svojich právomocí. Rozhodovanie o zverejnení takýchto stanovísk a odporúčaní patrí do pôsobnosti Predstavenstva.   
 1. Združenie sa zrušuje rozhodnutím Valného zhromaždenia. Dňom zrušenia vstupuje Združenie do likvidácie. Spôsob rozdelenia likvidačného zostatku určí Valné zhromaždenie.
 2. Združenie zaniká dňom výmazu z registra združení vedeného na okresnom úrade.
 1. Stanovy môžu byť menené iba na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia a to na návrh Predstavenstva. 
 1. Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia ustanovujúcou členskou schôdzou Združenia.
 2. Združenie vzniká zápisom do registra združení vedeného na okresnom úrade.
 3. Vzťahy neupravené Stanovami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 4. Stanovy sa vyhotovujú v šiestich vyhotoveniach. Každý riadny člen Združenia dostane jedno vyhotovenie podpísaných Stanov, jedno vyhotovenie je určené pre archív združenia, jedno je pripojené k zápisnici o ustanovujúcej členskej schôdzi Združenia a jedno vyhotovenie pre potreby zápisu do registra záujmových združení právnických osôb.

V Bratislave, dňa 31.01.2019

Kontaktné informácie

Grösslingová 2471/63 811 09

Bratislava-Staré Mesto

atvs@atvs.sk

tajomnik@atvs.sk


IČO: 52 260 411

DIČ: 2121360450 (ATVS nie je platcom DPH)

Okresný úrad Bratislava

Register záujmových združení právnických osôb

Reg. číslo OU-BA-OVVS1-2019/030730