Európsky akt o slobode médií a iniciatíva proti strategickým žalobám sú kľúčovými krokmi k udržaniu mediálnej slobody

Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS) víta systematický postup Európskej únie smerujúci k zabezpečeniu slobody médií a ich ochrany pred vonkajšími zásahmi. 

ATVS považuje Európsky akt o slobode médií a Iniciatívu proti strategickým žalobám proti verejnej účasti  za kľúčové opatrenia, ktoré majú zásadný význam pre ochranu a podporu mediálnej slobody a pluralizmu na Slovensku aj v celej Európe. ATVS víta prijatie Európskeho aktu o slobode médií a progres v legislatívnom procese prijímania pri príprave Smernice proti strategickým žalobám proti verejnej účasti . Veríme, že tieto kľúčové opatrenia budú čoskoro korektne a úplne transponované do slovenského právneho poriadku.

Predseda predstavenstva ATVS a generálny riaditeľ skupiny Markíza Peter Gažík vysvetlil, že obe iniciatívy sú dôkazom záujmu EÚ chrániť základné demokratické hodnoty a posilniť právnu ochranu pre tých, ktorí pracujú na odhaľovaní informácií, ktoré môžu byť predmetom širšej verejnej diskusie. 

Účinná implementácia týchto právnych predpisov si bude vyžadovať spoluprácu všetkých zúčastnených strán – od mediálnych domov až po vládne inštitúcie – aby sme spoločne dosiahli, že médiá nielen na Slovensku, ale v celej Európe budú môcť naďalej fungovať ako pilier demokratickej spoločnosti, poskytujúci občanom prístup k rôznorodým a nezávislým zdrojom informácií.“

Európsky akt o slobode médií, prijatý ako reakcia na súčasné výzvy mediálneho sektora, poskytuje komplexný právny rámec na ochranu novinárov. Jeho súčasťou má byť aj zabezpečenie spravodlivejších pravidiel pre prístup k štátnym reklamným rozpočtom. Tento akt je považovaný za základný kameň pre udržateľný rozvoj mediálneho sektora v digitálnej ére.

Iniciatíva proti strategickým žalobám proti verejnej účasti, ktorá bola predložená do legislatívneho procesu v apríli 2022, rieši neopodstatnené alebo šikanózne súdne konania, ktoré sú používané na zastrašovanie a umlčanie novinárov a obhajcov ľudských práv. Navrhovaná smernica obsahuje kľúčové záruky pre osoby postihnuté takýmito konaniami, vrátane možnosti súdov zastaviť zjavne neopodstatnené konania a uložiť finančné nápravné opatrenia na odškodnenie. Vo februári tohto roka návrh smernice už prerokoval Európsky parlament a očakáva sa jej prijatie v priebehu roka 2024.

ATVS chce zvýšiť povedomie o význame Smernice proti strategickým žalobám proti verejnej účasti a Európskeho aktu o slobode médií. 

Je nevyhnutné, aby tieto právne predpisy EÚ boli nielen účinne implementované, ale aj akceptované všetkými, ktorí prijímajú politické a ekonomické rozhodnutia v rámci manažmentu štátu. Veríme, že dobre fungujúca, nezávislá a profesionálna mediálna komunita je jedným zo základných pilierov našej spoločnosti,“ uzavrel Peter Gažík.