Vláda schválila 10-násobné zvýšenie povolenej reklamy v RTVS. Súkromní vysielatelia upozorňujú, že to naruší rovnováhu na trhu

  • Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase vo vládou schválenej podobe narúša rovnováhu medzi súkromnými a verejnoprávnym vysielateľom.
  • Obrovské zvýšenie podielu reklamy v prípade verejnoprávneho vysielateľa zásadne znevýhodňuje súkromných televíznych vysielateľov, poskytne mu neférovú výhodu a predstavuje ďalšiu snahu o obmedzenie pôsobenia súkromných televízií na trhu.

Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS) kriticky vníma predložený Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Ten po niekoľkých zásadných a verejne neprediskutovaných zmenách schválila Vláda SR len niečo viac ako 24 hodín po tom, ako sa s nim mohla oboznámiť verejnosť. Oproti prvej verzii zákona jeho revidovaná verzia prináša zásadné zmeny v podiele reklamy, ktorú môže vysielať verejnoprávne médium. Povolený podiel reklamy sa pritom v aktuálnej podobe zvyšuje až 10-násobne.

Predseda predstavenstva ATVS a generálny riaditeľ skupiny Markíza Peter Gažík pripomína, že pri založení Audiovizuálneho fondu (AVF) prišlo ku kompromisu medzi súkromnými vysielateľmi a štátom ohľadne povinnosti platiť príspevky do AVF a podielu reklamy vo vtedajšej STV, dnes RTVS.

„Na základe uvedeného kompromisu v súlade so zákonom o AVF súkromní vysielatelia prispievajú do AVF sumu vo výške 2 % ich celkových príjmov z reklamy a telenákupu. Vo väzbe na túto podporu audiovizuálnej tvorby zo súkromných zdrojov štát garantoval limitovaný rozsah reklamy, ktorý bude môcť vysielať verejnoprávne médium financované aj tak majoritne z verejných zdrojov. ATVS pripomína, že tento kompromis a kontext prijímania zákona o AVF potvrdil vtedajší minister kultúry Marek Maďarič aj na minulotýždňovom slávnostnom podujatí k 15. výročiu vzniku Audiovizuálneho fondu.“

ATVS tiež zdôrazňuje, že RTVS je mnohonásobne väčším príjemcom dotácií z AVF ako súkromní vysielatelia, ktorí nie sú oprávnení dotácie z AVF do veľkej miery čerpať napriek tomu, že na ich čerpanie prispievajú. V celkových číslach súkromní vysielatelia prispievajú do AVF približne 5-krát (2023) až 13-krát (2021 a 2022) viac než RTVS. 

Peter Gažík tak pripomína, že 10-násobné zvýšenie podielu reklamy v prípade RTVS (STAR) tak, ako navrhuje aktuálny zákon v legislatívnom procese, je v priamom rozpore s týmto kompromisom.

„Toto 10-násobné zvýšenie podielu reklamy dáva verejnoprávnemu vysielateľovi ďalšiu neférovú výhodu. V konečnom dôsledku ide tiež aj o narušenie rovnováhy v rámci duálneho systému vysielania, teda rovnováhy medzi komerčným súkromným vysielaním a verejnoprávnou službou.“ 

Podľa ATVS existujú odôvodnené obavy, že navrhovaná úprava nie je v súlade s pravidlami štátnej pomoci a zásadným spôsobom sa môže dotknúť celého trhového prostredia. Návrh zákona a ani doložka vplyvov žiadnym relevantným spôsobom nekvantifikujú a riadne nezhodnocujú dopady zmeny na trhové podnikateľské prostredie. 

Rovnako nie je vyčíslený dopad opatrenia s ohľadom na zásady poskytovania štátnej pomoci, kedy sa  kombinuje financovanie verejnoprávneho vysielateľa priamo zo štátneho rozpočtu s možnosťou venovať 5 % vysielacieho času reklame.

ATVS pripomína, že prípadné zníženie príjmov z reklamy môže ohroziť možnosti súkromných televízií vyrábať divákmi obľúbené a sledované programy, čo môže mať v konečnom dôsledku vplyv aj na zamestnanosť. ATVS preto vyzýva poslancov, aby prehodnotili tento túto zmenu, ktorá mimoriadne negatívne môže ovplyvniť celé mediálne prostredie.

„Pri prijímaní zákona o AVF súkromný a verejný sektor dosiahli kompromis, ktorý aktuálne funguje a dá sa vnímať ako férový a vyvážený. Z tohto kompromisu dodnes profituje celý audiovizuálny priemysel. Navrhovaná zmena podielu reklamy v zákone sa objavila až po skončení medzirezortného pripomienkovania a nemali sme teda príležitosť na ňu upozorniť a vyjadriť sa k nej,“ uzavrel predseda predstavenstva ATVS Markíza Peter Gažík.