Opatrenie účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonným umelcom pri podávaní umeleckého výkonu

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sp. zn: OLP/3970/2020 Bratislava, 11.05.2020

OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5  ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. c), § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z., § 7, §  20 a § 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva         v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 42/1994 Z. z.“) opatrenie č. OLP/3355/2020 zo dňa 20.04.2020, ktoré dopĺňa nasledovne:

opatrenie:

  • účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonným umelcom pri podávaní umeleckého výkonu.

Producent audiovizuálneho diela pri nakrúcaní audiovizuálneho diela, vysielateľ pri výrobe programu a osoba zabezpečujúca podanie umeleckého výkonu pri inom podaní umeleckého výkonu sú súčasne povinní zabezpečiť nasledovné:

  • aby sa účinkujúcemu a výkonnému umelcovi (ďalej len „umelec“) pred nakrúcaním, výrobou alebo podaním umeleckého výkonu (ďalej len „umelecká činnosť“) vykonal test RT-PCR na ochorenie COVID-19 s negatívnym  výsledkom, ktorý nie je starší ako štyri dni a následne vždy minimálne raz za 14 dní, ak umelecká činnosť trvá,
  • medzi umelcami a ďalšími osobami prítomnými na mieste umeleckej činnosti (členmi výrobného štábu, osobami zabezpečujúcimi technicko-organizačne umeleckú činnosť) odstup aspoň dva metre; odstup nie je potrebné dodržať medzi umelcami navzájom,
  • počas umeleckej činnosti je zabezpečená dezinfekcia rúk pre umelcov i ďalšie osoby prítomné na mieste umeleckej činnosti,
  • miesto umeleckej činnosti je pravidelne dezinfikované a ak ide o interiér, je aj pravidelne vetrané,
  • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti umelcom a ďalším osobám, ktoré majú byť prítomné na mieste umeleckej činnosti, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota 37 °C a viac alebo sa spozorujú iné príznaky ochorenia COVID-19.

Odôvodnenie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia.

Týmto opatrením Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky rozšíril výnimky vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) avšak za presne vymedzených podmienok pre účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu.

Prekrytie horných dýchacích ciest významne ovplyvňuje audiovizuálnu kvalitu výkonu uvedených činnosti. Výnimka sa pre uvedené osoby zavádza z dôvodu charakteru ich práce, aby neprichádzalo k znehodnoteniu produkcie audiovizuálneho diela a znižovaniu kvality podávania umeleckého výkonu.

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Podľa § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. za plnenie úloh civilnej ochrany zodpovedá v rozsahu ustanovenom týmto zákonom vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, okresné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby; pri plnení týchto úloh spolupracujú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom s obdobnými inštitúciami iných štátov.

Podľa § 20 zákona č. 42/1994 Z. z. osoba, ktorá nie je zaviazaná účasťou na civilnej ochrane a na jej príprave podľa tohto zákona alebo iných zákonov, je v prípadoch mimoriadnej udalosti povinná primerane svojmu veku a zdravotnému stavu spolupracovať v súčinnosti s inými osobami v civilnej ochrane a možno jej v záujme ochrany života, zdravia a majetku uložiť obmedzenia a vyžadovať poskytnutie vecných prostriedkov potrebných na civilnú ochranu.

Podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. pre prípad mimoriadnej udalosti sú fyzické osoby povinné dodržiavať pokyny okresných úradov, obcí, ako aj iných právnických osôb a fyzických osôb uvedených v § 16. Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik Slovenskej republiky